آموزش نقاشی در گالری تجریش در محضر استاد عرفانی

آموزش نقاشی نیاز به زمان دارد.

هنرجویان ما باید در حین نقاشی کردن، واقع بین باشند.

اگر هنرجو سبک های مختلف نقاشی را نشناسد، مسلّماً نمی تواند نقاش خوبی بشود.

استاد رحیم نوه سی

 

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنج ها برده ام و چه روزها و چه شب ها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمی شدند.

میکل آنژ